מדיניות פרטיות

משרד עורכי הדין זיידמן ושות' ("המשרד") מחויב בהתאם לדין לשמירה וההגנה על המידע האישי של הגולשים באתר וכל מי שמתקשר עמו. להלן תיאור סוגי המידע הנאסף, האופן שבו אנו משתמשים במידע, אופן האיסוף והאופן שבו כנושא המידע, זכאי לצפות, לעדכן או לבקש את מחיקתו של מידע כאמור.

מאגר המידע

כל מידע שנאסף על ידינו נשמר במאגר מידע של המשרד. בעת השימוש באתר המשרד (להלן: "האתר") ו/או בשירותים המוצעים על ידינו ניתנת הסכמתך למדיניות פרטיות זו ולכך שהמידע אודותיך יישמר וינוהל במאגר המידע האמור בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות כמפורט מטה והדין החל. המידע האישי יישמר במאגר הנתונים, לצרכים להלן: (א) שימושך באתר, בתוכנו ובשירותים המוצעים באמצעותו; (ב) פנייה הנחוצה למתן השירותים או למילוי התחייבות משפטית כלשהי; (ג) תמיכה וטיפול בכל בקשה או פנייה; (ד) ניהול הניוזלטר והרשמה לתוכניות שירותים שלנו בכפוף לקבלת הסכמה; (ד) מילוי דרישות חוק ולסיוע לכל רשות או צד שלישי רלוונטיים במידה שלהבנתנו המשרד מחויב בכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נהיה רשאים לעשות שימוש במידע שאינו מזהה אותך למטרות חוקיות אחרות, כגון: (א) שיפור השירותים והיישומים שלנו המוצעים באמצעות האתר; (ב) התאמת תוכן, שירותים ומודעות; (ג) מחקרים סטטיסטיים בנוגע לשימוש באתר ובשירותים והתכנים המוצעים באמצעותו. לא נעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שלך שנאסף במהלך השימוש שלך באתר ו/או במהלך התקשרותך, ללא הסכמתך, למעט אם הדבר נדרש למתן תקין של השירותים והתכנים המוצעים באמצעות האתר או על ידי המשרד, או אם נידרש לעשות כן על פי צו בית משפט, בקשה של רשות רלוונטית או בהתאם לחוק החל, או אם תוגש תביעה או המשרד יסבור כי פעולה מטעמך או הימנעות ממנה פוגעת או תפגע במשרד, או מי מטעמו, או בצדדים שלישיים, או לצורך שיתוף מידע אנונימי, מצטבר או סטטיסטי עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים או צדדים שלישיים אחרים, בהתאם לשיקול דעתו של המשרד, וכן אם נקבל איום בנקיטה בפעולות משפטיות על בסיס פעולות שבוצעו על ידך ובמסגרת כל מחלוקת, תביעה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין המשרד. במידה ונפעל עם או באמצעות גורם אחר, לרבות בדרך של מיזוג נפעל לידע את בעלי המידע האישי ונבטיח כי מקבל המידע יישא בהוראות מדיניות פרטיות זו.

מובהר כי אינך תחת שום חובה משפטית למסור לנו מידע אודותך ומסירת המידע האישי כהגדרתו בדין מתבצעת מתוך רצונך והסכמתך החופשית. עם זאת, עליך לדעת כי ללא המידע האישי ייתכן שלא נוכל להציע לך שירותים מסוימים שלנו או שיתאפשר שימוש בכל הפונקציונליות, השירותים או התוכן המוצע באתר. עוד מובהר כי חלק מהמידע שנאסף על ידינו במהלך השימוש שלך באתר ו/או התקשרותך עם המשרד אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר יחד עם המידע האישי שלך אלא הוא מידע סטטיסטי או כמותי כגון, מודעות שנצפו באתר, הצעות ושירותים שנמצאו מעניינים, כתובת ה-IP וכדומה.

עיון במידע

על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בכל מידע אודותיו השמור במאגר מידע וכן רשאי לבקש מבעל המאגר לתקן כל מידע אודותיו שאינו מדויק, חלקי, לא ברור או לא מעודכן, וכן למחוק אותו, ובמידה ובעל המאגר מסרב, עליו להודיע ​​ למבקש על כך באופן הקבוע בתקנות מכוח החוק האמור. ככל וישנה בקשה כאמור עליה להיות מופנית לכתובת המפורטת באתר.

עוגיות

קובצי Cookie הם קבצי טקסט שהדפדפן שלך יוצר על סמך פקודה ממערכות האתר או מערכות של צדדים שלישיים. חלק מהעוגיות יפוגו הדפדפן ייסגר בעוד שחלק יאוחסנו בחומרת המשתמש. העוגיות עשויות להכיל מידע מגוון ובכלל זה דפים בהם ביקרת, משך השהייה, מקור ההגעה לאתר, מידע אודות חיפושים בעת הגלישה באתר. לצורך תפעול האתר, האתר עשוי להשתמש בקובצי עוגיות ובכלל זה לאסוף נתונים סטטיסטיים הנוגעים לשימוש באתר, לרבות לצורך אימות ולאבטחת מידע. המשרד עשוי להשתמש גם בקובצי עוגיות של גורמים אחרים, לרבות גוגל ורשתות מדיה חברתיות אחרות אשר מתכוונות להציג מודעות הנוגעות למוצרים ושירותים בהתבסס על פעילותך באינטרנט ובין היתר באתרים ושירותים אחרים בהם ביקרת. הסרת האפשרות לקבל קובצי  Cookieאו נטרולם הינה אפשרית במלואה או בחלקה באמצעות הגדרות הדפדפן אך הם עלולים לגרום לשירותים ופונקציונליות מסוימים באתר או בכל אתר אחר להיות בלתי פעיל.

אבטחת מידע

האתר מיישם מערכות לאבטחת נתונים. מובהר כי מערכות ונהלים אלו ממזערים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אך הם אינם מספקים הגנה מוחלטת. לפיכך, המשרד אינו מתחייב ואינו מספק כל ערובה לכך שהאתר יהיה מוכח במלואו מפני כל גישה בלתי מורשית לנתונים המאוחסנים בו.

שינויים במדיניות הפרטיות

תנאי מדיניות פרטיות עשויים להתעדכן מעת לעת. שינויים במדיניות פרטיות זו, יצוינו בהודעה בדף הבית של האתר 30 יום לפחות לפני כניסת המדיניות המתוקנת לתוקף ככל והם מהותיים ובמידה ואינם, לפחות 7 ימים לפני כניסתם לתוקף. שינויים בהתאם לחוק חל או כתוצאה מדרישה של רשות רלוונטית ייכנסו לתוקף באופן ובהתאם לחוק או לדרישה כאמור. שימושך המתמשך באתר עקב שינויים במדיניות הפרטיות יהווה את הסכמתך לשינויים כאמור. אם אינך מסכים עם מדיניות הפרטיות המעודכנת, הנך רשאי להימנע מהמשך שימוש באתר.

דילוג לתוכן