תנאי שימוש

תנאי השימוש באתר:

  • התוכן הכלול באתר זיידמן ושות' זה (להלן: "האתר" ו"המשרד"), לרבות על דרך הפניה, מסופק לגולשים בו למטרות מידע כללי בלבד והוא אינו מיועד לשמש מקור לייעוץ משפטי, אין לראותו כייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו מכל בחינה ככזה.
  • התוכן הכלול באתר אינו מהווה ואין לראות בו הזמנה או הצעה ליחסי עורך דין-לקוח.
  • הגישה לאתר והגלישה בו אינם מהווים או יוצרים יחסי עורך דין-לקוח וכל פרסום ו/או מידע ו/או תקשורת מאת המשרד, לרבות באמצעות מערכות הדיוור באתר, או קבלתו, לא יתפרשו כמהווים או יוצרים יחסי עורך דין-לקוח. יחסי עורך דין-לקוח ייווצרו אם נערכה לשם כך התקשרות מפורשת ומסוימת עם הלקוח ויחסי עורך דין-לקוח יחולו אך ורק בהתאם להתקשרות כאמור. להסרת ספק, כל שימוש באתר ובתכנים במועברים באמצעותו, גם על ידי לקוחות המשרד, גם כן אינו מהווה שירות משפטי.
  • ייתכן שהמידע הכלול באתר אינו עדכני או מעודכן. המשרד לא נוטל ולא יישא בכל אחריות לעדכן כל מידע הכלול באתר.
  • למשרד לא תהיה כל אחריות לכל מעשה או הימנעות ממנו על בסיס, או לכל תוצאה שהיא, הנובעת מהשימוש באתר או מכל מידע הכלול בו ולכל הסתמכות עליו.
  • אין לשלוח באמצעות האתר ודרכי הקשר המפורטים בו כל מידע סודי ו/או חסוי ו/או מסווג שהוא (ובכלל אין לעשות כן ללא ידיעה והסכמה מפורשת מראש של צוות המשרד המיועד לכך). מידע שלא יישלח בהתאם לאמור ובכפוף להסכמת עורך הדין המקבל מראש ובכתב לא יהיה חסוי או סודי ולא יחול עליו חסיון.
  • התוכן הכלול באתר ו/או מפורסם המשרד הנו קניינו של המשרד בלבד. כל שימוש מידע זה לכל מטרה, לרבות העתקה, ציטוט, שכפול, שידור, פרסום והפצה, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאת המשרד אסורים בתכלית.
  • הניסיון של עורכי הדין המתואר באתר לרבות לעניין תחומי עיסוקם כולל מידע אודות עורכי הדין טרם הצטרפותם למשרד. התמחותו של המשרד בתחומי התמחות שונים עשוי להסתמך על ניסיון קודם זה.
  • האתר מכיל קישורים לאתרים אחרים. המשרד אינו אחראי לכל אתר אחר ולכל מידע המופיע בו ואינו תומך בהכרח במידע או באתרים כאמור. המשרד אינו מאמת, מעודד, מאשר, מתחייב או נושא בכל אחריות לכל תוכן ולכל קישור של כל צד שלישי, הגם שניתן לגשת אליו דרך האתר או באמצעות קישורים ממנו, מכל בחינה שהיא, לרבות מבחינת אבטחת מידע וכן לעניין הרלוונטיות, הנכונות, השלמות או עדכניות כל מידע כאמור.
דילוג לתוכן