העסקת בני נוער במהלך חופשת הקיץ

לקראת חופשת הקיץ המתקרבת נערים ונערות רבים מצטרפים לכוח העבודה במקביל לעליית הביקוש בענפי תיירות, בילוי ופנאי.

אמנם עלות העסקתם של בני הנוער נמוכה יחסית, אך ישנן זכויות ייחודיות לעובדים אלה, שהפרתן עשויה לגרור קנסות למעסיק, ואחריות אישית אזרחית ופלילית של נושא משרה בארגון המעסיק נוער באופן ישיר, או באמצעות קבלן שירות.

כלל חוקי העבודה החלים על העובדים במשק חלים גם על בני נוער, אלא אם קיימת התייחסות מיוחדת בחוק להעסקתם:

גיל העסקה

במהלך שנת הלימודים ניתן להעסיק בני נוער מגיל 16 לאחר שעות הלימודים, לעומת זאת בחופשת הקיץ ניתן להעסיק בני נוער החל מגיל 14.

מסמכים ואישור רפואי

נער שמבקש לעבוד נדרש להיבדק אצל רופא משפחה, ולהמציא למעסיק אישור רפואי המתיר את העסקתו. ללא האישור, לא ניתן להעסיק את הנער. על המעסיק לשמור את האישור הרפואי או העתקו במשך כל תקופת ההעסקה, ועד שנה לאחר סיומה.

כמו כן, על המעסיק לבקש מהנער להציג בפניו תעודת זהות שלו או של אחד מהוריו, הכוללת את פרטיו, ולשמור העתק שלה במשך כל תקופת ההעסקה, ועד שנה לאחר סיומה.

הודעה לעובד

המעסיק חייב למסור לנער המועסק מעל 7 ימים אצלו, תוך 7 ימים מהיום בו החל את העסקתו, טופס הודעה לעובד, המפרט, בהתאם לחוק את זהות המעסיק והעובד, תאריך תחילת העבודה ומשך תקופת ההעסקה, עיקרי תפקיד העובד, פרטי הממונה הישיר של העובד, גובה השכר, אורך יום העבודה ושל שבוע העבודה ויום המנוחה השבועי.

שעות עבודה והפסקות

  1. ניתן להעסיק נער עד 40 שעות בשבוע.
  2. במקומות עבודה בהם נהוג שבוע עבודה של 6 ימים, ניתן להעסיק נער עד 8 שעות ביום במהלך השבוע, ועד- 7 שעות בימי שישי.
  3. נער מעל גיל 16, המועסק במקום עבודה בו נהוג שבוע עבודה בן 5 ימים, ניתן להעסיק עד 9 שעות ביום, ולא יותר מ 40 שעות בשבוע.
  4. נער זכאי להפסקה של שלושת רבעי שעה ביום עבודה של 6 שעות ומעלה (מתוכה חצי שעה רצופה).
  5. הפסקה בין ימי עבודה אצל נער חייבת להיות של 14 שעות לפחות.
  6. אסור להעסיק בני נוער בשעות נוספות ובמנוחה השבועית.
  7. המעסיק חייב לשלם לנער שכר גם עבור שעות התלמדות ותקופת ניסיון.

עבודת לילה

במהלך שנת הלימודים אסור להעסיק בני נוער שגילם מתחת ל- 16 בין השעות 20:00 בערב ל- 8:00 בבוקר.

אולם, בחופשת הקיץ ניתן להעסיק נערים בגילאי 16 עד 18 עד השעה 24:00, ואם העסקתם הסתיימה לאחר השעה 23:00, המעסיק מחויב לדאוג להחזיר את הנער לביתו בסיום העבודה.

שכר המינימום המעודכן לנוער (החל מחודש 4/2023):

שכר מינימום חודשי

שכר מינימום שעתי

גיל

3,900.22 ₪

22.54 ₪ 

עד 16

4,178.81 ₪ 

24.15 ₪ 

16-17

4,625.55 ₪ 

26.73 ₪ 

17-18

תנאים סוציאליים

  1. נסיעות  בני נוער זכאים להחזר הוצאות נסיעה ממקום המגורים למקום העבודה.
  2. חופשה שנתית – בני נוער זכאים ל- 18 ימי חופשה בשנה בארבע השנים הראשונות להעסקתם.
  3. פנסיה לא קיימת חובה לבצע הפקדות לפנסיה עבור נער עובד, אלא אם קיימים הסכמים קיבוציים או צווי הרחבה הקובעים זאת. כך לדוגמה, נער המועסק אצל קבלן ניקיון זכאי להפרשות פנסיוניות מתחילת העסקתו בהתאם לקבוע בצו ההרחבה הענפי.
למאמר הבא
דילוג לתוכן